Afic Blanes
Afic Blanes

Bases Fotolliga Gironina 2014/2015.

L’ASSOCIACIÓ GIRONINA D’ENTITATS FOTOGRÀFIQUES convoca la XXX ena edició de la FOTOLLIGA INTERCLUBS GIRONINS, que és regirà per les següents BASES:

Aquesta lliga (Fotolliga Interclubs Gironins) l'organitza l'AGEF (Associació Gironina Entitats Fotogràfiques). Hi poden participar tots els socis de les agrupacions locals que estiguin associades (Arbúcies, Banyoles, Blanes, Calonge, Contrallum, BisEnfoc, Perpignan Photo, Palamós, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Torroella, Vall d'Aro, Club Photo de Fronton, Rivesaltes, Ceret i Calella, entre d'altres).

La Fotolliga Interclubs Gironina té la peculiaritat que els veredictes són itinerants, és a dir, que no tenen una única seu, sinó que va canviant i s'emeten mensualment en alguna de les poblacions associades.

Convocatòries, Temes i Veredictes:

· 1er lliurament:
Tema: Bicicletes
Descripció: A la foto s'ha d'identificar que el tema principal és una bicicleta.
Data: 24 d'octubre de 2014
Lloc: Salt

· 2n lliurament:
Tema: Aigua.
Descripció: L'element aigua ha de ser predominant en la foto.
Data: 21 de novembre de 2015.
Lloc: Banyoles

· 3r lliurament:
Tema: Vermell (color)
Descripció: Que predomini el color vermell o sigui el protagonista de la fotografia.
Data: 28 de desembre de 2014.
Lloc: Entrega digital

· 4t lliurament:
Tema: Retrat
Descripció: Un retrat on la cara sigui identificable en part o totalitat i amb un enquadrament de bust o més tancat.
Data: 23 de gener de 2015.
Lloc: AFIC Sant Feliu de Guíxols

· 5è lliurament:
Tema: Dies de pluja.
Descripció: Imatge d'un temps plujós presa durant o després de la pluja.
Data: 20 de febrer de 2015.
Lloc: Calonge

· 6è lliurament:
Tema: Ermites, esglésies i catedrals.
Descripció: Fotografia on aparegui un dels elements principals del tema en la seva totalitat o només en una part.
Data: 20 de març de 2015.
Lloc: Arbúcies

· 7è lliurament:
Tema: Insectes.
Descripció: L'insecte ha de ser el protagonista de la imatge. Veure definició d'insecte al diccionari.
Data: 24 d'abril de 2015.
Lloc: AFIC Blanes

· 8è lliurament:
Tema: Artistes de carrer.
Descripció: La imatge ha de ser una demostració de l'art de l'artista o artesà en un espai públic on surti la figura humana o part d'ella.
Data: 22 de maig de 2015.
Lloc: Palamós

· Gala de Premis Fotolliga 2014-2015:
Data: 12 de juny Fotolliga.
Lloc: Salt (Fornells de la Selva).


Participants

· Tots els socis de les Agrupacions associades a la Agrupació Gironina d’Entitats Fotogràfiques AGEF.

· Poden participar a la categoria Jove tots els socis menors de 22 anys o que compleixin 22 anys durant el 2014.

Categories

· Categoria Fotografia Retoc Bàsic:
En aquesta categoria són acceptades les correccions globals i puntuals de to, ajust de blancs, lluminositat, contrast, saturació de color i l'ús moderat d'ombres i il·luminació. La conversió de la imatge a blanc i negre i els virats. L’enfocament moderat i la reducció selectiva de soroll digital i gra. L’eliminació de vinyetes, neteja de partícules així com la correcció de distorsions i aberracions òptiques. El retall i reenquadrament(amb moderació). S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (focus stacking) que hagin estat preses en un espai i temps simultanis. És obligatori indicar-ho en el moment de la inscripció de la imatge.

· Categoria Fotografia Il·lustració:
En aquesta fotografia es permet aplicar a les fotografies preses per l’autor qualsevol tècnica que l’autor consideri oportú amb la única limitació que les fotografies utilitzades han d’haver estat preses pel propi autor quedant prohibit expressament la utilització de fotografies de tercers.

· Consideracions:
- La puntuació obtinguda a qualsevol d’aquestes categories computarà independentment a cada lliurament donant com a resultat dos guanyadors per lliurament però sumaran punts en una única classificació general de Fotolliga.

- Les fotografies no poden haver estat presentades en cap edició anterior de la Fotolliga.

- No es permet presentar una foto en més d'una categoria.

- Una fotografia manipulada i presentada en la categoria retoc i que el jurat consideri objectivament il·lustració podrà ser desqualificada.

- El jurat podrà sol·licitar arxius o anàlisi de reconeguts fotògrafs per examinar els fitxers originals sense cap ajust. En cas de dubte, després que el judici s'hagi completat, podria portar a la desqualificació de l'obra i retirada de la concessió del premi.

- Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d'aigua o peus de foto.

Obres

Una per lliurament, inèdites a la Fotolliga.

Format

· S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sobre paper, essent lliure la mida de la imatge fotogràfica.

· Les fotografies aniran reforçades amb cartró o paspartú de 30x40 cm, sense marcs ni vidres i podran ser presentades tant en format vertical com apaïsat.

Identificació

· Al darrera de la fotografia s’indicarà el nom, l’agrupació i la categoria a la que opta.

· S’haurà d’indicar si opta a Premi Jove o al Premi Toni Martínez.

Drets d'inscripció

Gratuïts.

Tramesa

Cada participant es preocuparà de lliurar les obres que presenti a la seva agrupació o als responsables de la Fotolliga indicats per la seva Agrupació.

Tramesa digital

· Les imatges s'enviaran a l'adreça electrònica fotolligaageffoto@gmail.com quan l’entrega així ho requereixi.

· El tamany de l’arxiu digital serà de 1024 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d’alçada si el format es vertical; sempre a 72 dpi de resolució.

Lliurament

· Abans de les 21:30 hores del mateix dia del veredicte el delegat de cada agrupació serà l’encarregat de portar les obres on tingui lloc l’acte i entregar-les al representant de l’entitat organitzadora del veredicte.

· No es permetrà que persones alienes a la organització manipulin les obres un cop s’hagin lliurat, ni mentre duri el veredicte.

Jurat d'admissió

· Estarà format per un membre de cadascuna de les agrupacions presents al lliurament, les seves decisions s’aprovaran per majoria simple.

· Tota obra que no estigui plenament identificada, que no s’ajusti a les bases o al tema serà desqualificada i penalitzarà amb un (1) punt.

Veredicte

· El veredicte s’iniciarà a les 22:00 hores al mateix indret on es faci el sopar.

· Les Agrupacions es comprometen a limitar a 20 euros el preu dels sopars de Fotolliga.

· Els organitzadors han de vetllar per que els locals escollits per sopar permetin una correcte visualització del veredicte als assistents.

· L’assistència als sopars es farà només amb reserva prèvia. Cada Agrupació comunicarà els plaços i formes d’inscripció a l’AGEF amb 15 dies d’antelació per que aquesta pugui fer la convocatòria en temps i forma.

Jurat de qualificació

· Estarà format per tres persones de coneguda solvència fotogràfica (proposades per les entitats o seleccionades per la junta de l’AGEF) i que no participin a la Fotolliga.

· El jurat classificarà, puntuarà i comentarà les obres guanyadores.

· El seu veredicte serà inapel·lable.

· Criteris de Valoració.
Per a valorar les obres presentades, el jurat intentarà buscar una qualificació objectiva (sempre dintre de la subjectivitat de cada persona) a través d’una metodologia que sigui comú a tots els jurats seguint els següents criteris:

1) Contingut de l’obra en relació al tema
2) Creativitat, originalitat i innovació
3) Tècniques utilitzades i composició

Puntuació

· La màxima puntuació serà de 30 punts (que obtindrà una sola foto per categoria). Totes les altres obres seran puntuades correlativament de 29 fins a 10 punts.
· Les obres desqualificades se les hi atorgarà 1 punt.
· Al final de la Fotolliga s’eliminarà la pitjor puntuació de totes les entregues. Només es tindrà en compte tota la puntuació en cas d’empat entre guanyadors al final de la Fotolliga.

Classificació

Hi ha tres nivells/classes de participants. OR, PLATA i BRONZE. La classe OR estarà formada pels participants classificats dins dels 10 primers llocs en la classificació de la Fotolliga de l’any anterior; la classe de PLATA la formaran els participants classificats entre el número 11 i el 50 en la classificació de la Fotolliga de l’any anterior. I finalment la classe de BRONZE estarà formada per tots els classificats per sota del 50 i els debutants.

Premis

· Premi per al 1r, 2n i 3r classificat absolut de la Fotolliga. El Primer Premi Fotolliga AGEF serà el guanyador absolut de la Fotolliga, independentment que pugui obtenir altres distincions dintre de la mateixa Fotolliga.
· Premi Fotolliga d’Or, Fotolliga de Plata i Fotolliga de Bronze per el primer classificat de cada nivell.
· Distinció Mestre AGEF per als fotògrafs que hagin guanyat 3 Fotolligues des de l’eliminació de les categories o per aquells que es mantinguin dins la classe Or durant 3 anys consecutius.
· Distinció Artista AGEF per als 10 primers classificats de cada any.
· Premi Toni Martínez serà un premi per a qui vulgui plantejar la seva participació en la Fotolliga en clau de col·lecció.
· Premi Fotolliga Jove al primer classificat de la Categoria JOVE.
· Premi als guanyadors de cada lliurament.
· Premi a l’Agrupació millor classificada.
· Recordatori per a cada Agrupació participant.

Catàleg

S’editarà un catàleg amb totes les obres guanyadores de cada apartat i lliurament, a més tots aquells autors que hagin presentat fotografies a tots els lliuraments hi tindran una obra seva. Aquest catàleg serà lliurat a tots els participants, a les agrupacions i als col·laboradors de la Fotolliga.

Exposició

Es realitzarà una exposició itinerant amb les fotografies premiades a cada apartat i lliurament per totes les agrupacions que ho sol·licitin.

Observacions

· Les fotografies classificades en els tres primers llocs de cada lliurament i les millors classificades, així com totes les de l’últim lliurament no seran retornades fins la propera Fotolliga. Els motius són: reproduir-les per incloure-les en el catàleg i fer-ne una exposició col·lectiva itinerant (els tres primers llocs de cada lliurament).

· Les obres classificades en els tres primers llocs de cada apartat i lliurament es penjaran a la galeria fotogràfica virtual de la web de l’AGEF.
· L’AGEF es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.

· Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. L’AGEF s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

· Pel sol fet de prendre part a la Fotolliga, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossier de premsa, reportatges, pàgina web i assimilats així com en d’altres mitjans que ara no coneixem o que puguin existir en un futur.

· D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, el participant autoritza expressament, que les seves dades personals siguin incorporades als fitxers automatitzats de l’AGEF, per a la seva participació a la Fotolliga, així com per fer-li arribar informació sobre futurs concursos i activitats socials i culturals fins i tot una vegada finalitzada aquesta.

· Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de l’AGEF.


La participació a la Fotolliga implica l'acceptació d'aquestes bases.

· Aquestes bases consten a la web www.ageffoto.org.
· Per a comentar qualsevol incidència sobre aquest concurs podeu escriure a fotolligaageffoto@gmail.com, també de forma postal a l’Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques, carrer Sant Antoni,1 (Factoria Cultural Coma Cros), 17190 Salt.

Salt, Juny 2014.
AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes
[Administració]
Plaça Argentina, núm. 2
Apartat de Correus 182, 17300 Blanes
aficblanes@gmail.com
disseny web: ATMultimedia.com